Tato pravidla soutěže „Soutěž o balíčky programů SPORT” (dále jen „pravidla“) jsou jediným a úplným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům a soutěžícím. Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost DIGI Czech Republic, s. r. o., se sídlem v Hradci nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, IČO: 29268516 (dále jen „DIGI CZ“).


Soutěží se o 5 programových balíčků SPORT na 3 měsíce v hodnotě 4485,- Kč.

I. Termín soutěže a rozsah
I. 1. Soutěž je dobrovolnou součástí zákaznického průzkumu Nové DIGI TV, probíhá ode dne adresného rozeslání dotazníkového průzkumu v termínu do 8.5.2016. Soutěž je možné ukončit dříve za podmínky dle bodu IV. 1. těchto pravidel.
I. 2. Soutěž probíhá jen na území České republiky. Vyhodnocení soutěže a předání ceny soutěže proběhne v termínu do 20.5.2016.

II. Podmínky účasti v soutěži, soutěžní otázka
II. 1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická či právnická osoba, která je zákazníkem DIGI TV a zároveň obdržela od společnosti DIGI TV e-mailovou výzvu k vyplnění dotazníkového průzkumu spokojenosti s Novou DIGI TV na e-mail, který je veden v zákaznické databázi společnosti. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti a jejich rodinní příslušníci.

III. Pravidla soutěže
III. 1. Do soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří vyplní dotazníkový průzkum, včetně kontaktního e-mailu, který je shodný s kontaktním e-mailem zákazníka vedeným v databázi zákazníků DIGI TV (na tento e-mail byla výzva k vyplnění dotazníku zaslána).
III. 2. Osoba, která se účastní soutěže, je povinna ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů pořadatele soutěže. V opačném případě je pořadatel oprávněn tuto osobu z účasti v soutěži vyloučit.
III. 3. V soutěži vyhrává celkem 5 soutěžících. Rozhodující je pořadí došlých dotazníků, vyhrává každý 100. z prvních 500 respondentů.
III. 4. Výherce musí splňovat podmínku dle bodu III. 1. těchto soutěžních pravidel.
III. 5. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách cz.digi.tv v části aktuality do 20.5.2016.

IV. Odpovědnost Pořadatele za průběh soutěže
IV. 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, zkrácení či prodloužení, odvolání či úpravy a změny jejích pravidel.
IV. 2. Na výhru ze soutěže neexistuje právní nárok. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu a hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
IV. 3. Soutěžící dává pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v zákaznické databázi DIGI TV a jednoznačně identifikovaných podle přihlašovací emailové adresy uvedené ve vyplněném dotazníkovém formuláři za účelem navázání kontaktu se soutěžícím dle pravidel soutěže či zveřejnění ve formě jméno a příjmení, obec, v tiskové zprávě a ve sdělovacích prostředcích, na Facebooku, či jiných sociálních sítích a na webových stránkách provozovaných pořadatelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat.

V. Závěrečná ustanovení
V. 1. Pořadatel neodpovídá za úplnost těch pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná a konečná.
V. 2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
V. 3. Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.cz.digi.tv.
Účinnost pravidel: ode dne zveřejnění na webových stránkách společnosti do ukončení soutěže dne 20. 5. 2016.

V Hradci nad Moravicí dne 2.5.2016